logo txt1

EС икони

Bulgarian English

Среща на Асоциацията на бизнес клъстерите в офиса на Сдружение „Клъстер на здравните региони”

Sreshta-Cluster-2015-02-16-04-p

16.02.2015

На 16 февруари, понеделник, в офиса на Сдружение „Клъстер на здравните региони” (КЗГ) се състоя среща на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК).

При откриването на срещата Председателят на УС на КЗГ д-р Андрей Кехайов разказа за работата на Клъстера до момента, какво е свършено и какви са бъдещите задачи и планове на Сдружението. Представени бяха новият уеб сайт на Сдружение „Клъстер на здравните региони”, екипът на Клъстера и информация относно проведените до момента конференции и други събития.

Председателят на УС на АБК Венцислав Славков откри дискусията по обсъждане на бюджета на АБК за 2015 г. и 2016 г., както и търсене на варианти за осигуряване на финансови потоци, различни от членския внос на организацията. Обсъдени бяха и стъпки в дейността на клъстерната асоциация, за се постигне разширяване на членския състав, привличане на нови клъстери и усъвършенстване на механизма на работа на ръководството на асоциацията.

Предложено беше да се провеждат редовни обучения на координаторите на отделните клъстерни организации, членуващи в АБК. Разисквано бе и организирането на голяма международна конференция на АБК, която да събере на едно място и за обмяна на опит представители на клъстерни организации от България и техни чуждестранни колеги. Разгледани бяха възможностите за привличане на български публични институции в свикването и провеждането на форума.

Препоръки бяха дадени за продължаване на работата по оперативни програми на ЕС, съвместно с държавната администрация, както и разширяване на обхвата на АБК в посока взаимодействие с икономическите региони на България.

Последно променена в Сряда, 15 Юли 2015 10:03

Оставете коментар

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter