logo txt1

EС икони

Bulgarian English

Проведе се обучение за клъстери на тема: „Роля и влияние на клъстерите – българският и норвежкият опит“, организирано съвместно от Иновации Норвегия и Асоциацията на бизнес клъстерите.

DSC01378На 19.05.2017 г. се проведе обучение за клъстери на тема: „Роля и влияние на клъстерите – българският и норвежкият опит“, организирано съвместно от Иновации Норвегия и Асоциацията на бизнес клъстерите“. Събитието премина изключително успешно като в него участие взе "Клъстер на здравните региони" и други над 50 клъстерни представители от различни организации от България и Норвегия. 

През първата част от обучението презентации представиха г-н Олав Бардален – специален съветник на Иновации Норвегия и г-н Мустафа Чаушов – главен експерт на ГД ЕФК към МИ. Те споделиха опит и мнение по темата за ролята на клъстерите в регионалното развитие и индустриалния процес на трансформация в България и Норвегия.
За резултатите и въздействието на клъстерното взаимодействие говориха г-н Тор Арне Белика – представител на Иновации Норвегия и г-жа Даниела Чонкова в качеството си на представител на Клъстер мехатроника и автоматизаци. Фокусът на техните презентации беше върху иновативните подходи и транснационалното сътрудничество. Двамата презентатори представиха добри практики и работещи решения в клъстерните организации.В заключителната част бяха представени ключовите фактори за успех за клъстерно развитие. В този панел презентации представиха г-н Ейвинд Петершаген – представител на Иновации Норвегия и г-жа Геновева Христова – председател на АБК и БМК. Двамата говориха за ролята на клъстерните лидери като движеща сила на успешните клъстерни организации.

DSC01378На 19.05.2017 г. се проведе обучение за клъстери на тема: „Роля и влияние на клъстерите – българският и норвежкият опит“, организирано съвместно от Иновации Норвегия и Асоциацията на бизнес клъстерите“. Събитието премина изключително успешно като в него участие взе "Клъстер на здравните региони" и други над 50 клъстерни представители от различни организации от България и Норвегия. 

През първата част от обучението презентации представиха г-н Олав Бардален – специален съветник на Иновации Норвегия и г-н Мустафа Чаушов – главен експерт на ГД ЕФК към МИ. Те споделиха опит и мнение по темата за ролята на клъстерите в регионалното развитие и индустриалния процес на трансформация в България и Норвегия.
За резултатите и въздействието на клъстерното взаимодействие говориха г-н Тор Арне Белика – представител на Иновации Норвегия и г-жа Даниела Чонкова в качеството си на представител на Клъстер мехатроника и автоматизаци. Фокусът на техните презентации беше върху иновативните подходи и транснационалното сътрудничество. Двамата презентатори представиха добри практики и работещи решения в клъстерните организации.В заключителната част бяха представени ключовите фактори за успех за клъстерно развитие. В този панел презентации представиха г-н Ейвинд Петершаген – представител на Иновации Норвегия и г-жа Геновева Христова – председател на АБК и БМК. Двамата говориха за ролята на клъстерните лидери като движеща сила на успешните клъстерни организации.

Оставете коментар

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter