logo txt1

EС икони

Bulgarian English

Югоизточноевропейският медицински форум (ЮЕМФ) ще проведе своя Осми международен медицински конгрес в Атина, Гърция

athensЮгоизточноевропейският медицински форум (ЮЕМФ) ще проведе своя Осми международен медицински конгрес в Атина, Гърция в периода 7 - 10 септември 2017 г. Конгресът кандидатства за акредитация от европейския акредитационен съвет за непрекъснато обучение по медицина (EACCME).

Основните теми на Конгреса са „Онкология”, „Кардиология”, „Хирургия” , „Диабет” , „Акушерство и гинекология” и „Разни”. На Конгреса също така ще се състои и кръгла маса на тема „Здравеопазване и финансиране на здравеопазването”

Всички участници могат да изпращат резюмета на докладите на английски или на руски език за научните сесии. Краен срок за подаване на резюметата е 15 август 2017 г. Изискванията за формат и съдържание на резюметата са публикувани на интернет страницата на Конгреса – www.seemfcongress.zdravenews.eu.

Официални езици на конгреса ще бъдат : Английски, Гръцки, Руски и Български.
Таксата за ранна (до 15 юни) регистрация е 120 евро за участниците и 60 евро за придружаващите лица.Таксата за регистрация след 15 юни е 160 евро за участниците и 80 евро за придружаващите лица. Регистрационната такса за студенти е 50 евро.
Крайният срок за регистрация е 15 Август 2017г.

athensЮгоизточноевропейският медицински форум (ЮЕМФ) ще проведе своя Осми международен медицински конгрес в Атина, Гърция в периода 7 - 10 септември 2017 г. Конгресът кандидатства за акредитация от европейския акредитационен съвет за непрекъснато обучение по медицина (EACCME).

Основните теми на Конгреса са „Онкология”, „Кардиология”, „Хирургия” , „Диабет” , „Акушерство и гинекология” и „Разни”. На Конгреса също така ще се състои и кръгла маса на тема „Здравеопазване и финансиране на здравеопазването”

Всички участници могат да изпращат резюмета на докладите на английски или на руски език за научните сесии. Краен срок за подаване на резюметата е 15 август 2017 г. Изискванията за формат и съдържание на резюметата са публикувани на интернет страницата на Конгреса – www.seemfcongress.zdravenews.eu.

Официални езици на конгреса ще бъдат : Английски, Гръцки, Руски и Български.
Таксата за ранна (до 15 юни) регистрация е 120 евро за участниците и 60 евро за придружаващите лица.Таксата за регистрация след 15 юни е 160 евро за участниците и 80 евро за придружаващите лица. Регистрационната такса за студенти е 50 евро.
Крайният срок за регистрация е 15 Август 2017г.

Оставете коментар

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter