logo txt1

EС икони

Bulgarian English

Асоциацията на бизнес клъстерите в България с нов председател и ново ръководство

klusterНа 23.03.2017 г. Асоциацията на бизнес клъстерите проведе Редовно отчетно-изборно събрание, на което беше представен отчет за дейността и фнансовото състояние на Сдружение АБК за периода 2015-2016 г. и беше избрано ново ръководство – УС и КС на АБК. Участие в работата на ОС на АБК взе представител на Сдружение „ Клъстер на здравните региони”, в качеството му на редовен член на Асоциацията.

Избраното ново ръководство на АБК е с двугодишен мандат. УС на АБК ще бъде и с нов числен състав - 5 души, в състав: г-н Венцислав Славков – председател на Клъстер мехатроника и автоматизация, г-жа Геновева Христова-Мъри – председател на Български мебелен клъстер, г-жа Илзе Атанасова – председател на Морски клъстер България и г-н Красимир Стоянов – зам. председател на ИКТ Клъстер – Пловдив и г-н Светлин Рангелов, който изпълнява и длъжността изпълнителен директор на АБК.
Новият УС единодушно избра г-жа Геновева Христова – Мъри за председател на УС.

ОС на АБК избра г-н Мичо Чипев – изпълнителен директор на Клъстер хоризонтално интегрирани технологии и системи, г-н Людмил Иванов – представител на Клъстер зелен транспорт и г-жа Даниела Чонкова /Фондация Приложни изследвания и комуникации/за членове на Контролния съвет.

Събранието премина в позитивен тон и добро настроение, с редица конструктивни предложения и коментари и с позитивна нагласа за бъдещото развитие на Асоциацията.

klusterНа 23.03.2017 г. Асоциацията на бизнес клъстерите проведе Редовно отчетно-изборно събрание, на което беше представен отчет за дейността и фнансовото състояние на Сдружение АБК за периода 2015-2016 г. и беше избрано ново ръководство – УС и КС на АБК. Участие в работата на ОС на АБК взе представител на Сдружение „ Клъстер на здравните региони”, в качеството му на редовен член на Асоциацията.

Избраното ново ръководство на АБК е с двугодишен мандат. УС на АБК ще бъде и с нов числен състав - 5 души, в състав: г-н Венцислав Славков – председател на Клъстер мехатроника и автоматизация, г-жа Геновева Христова-Мъри – председател на Български мебелен клъстер, г-жа Илзе Атанасова – председател на Морски клъстер България и г-н Красимир Стоянов – зам. председател на ИКТ Клъстер – Пловдив и г-н Светлин Рангелов, който изпълнява и длъжността изпълнителен директор на АБК.
Новият УС единодушно избра г-жа Геновева Христова – Мъри за председател на УС.

ОС на АБК избра г-н Мичо Чипев – изпълнителен директор на Клъстер хоризонтално интегрирани технологии и системи, г-н Людмил Иванов – представител на Клъстер зелен транспорт и г-жа Даниела Чонкова /Фондация Приложни изследвания и комуникации/за членове на Контролния съвет.

Събранието премина в позитивен тон и добро настроение, с редица конструктивни предложения и коментари и с позитивна нагласа за бъдещото развитие на Асоциацията.

Оставете коментар

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter