logo txt1

EС икони

Bulgarian English

Седми международен медицински конгрес на Югоизточноевропейски медицински форум

BatumiПредседателят на УС – д-р Андрей Кехайов и членове на Сдружение”Клъстер на здравните региони”взеха участие в VІІ Конгрес на Югоизточноевропейския Медицински Форум, проведен в периода 7-10.09.2016 год. в Батуми, Грузия. Конгресът е организиран от ЮЕМФ съвместно с Грузинската Медицинска Асоциация и университета в Грузия и акредитиран с 15 кредитни точки от EACCME.
По време на форума над 105 участници от 20 страни представиха своите научни доклади, разработки и резултати от медицински открития и изследвания в различни области на медицината – хирургия, онкология, кардиология, педиатрия, ендокринология и др.
Конгресните дни се допълваха от дискусии по актуални теми за бъдещето на медицинската наука и практика в Югоизточна Европа, за развитието и усъвършенстването на организацията на здравеопазването и за особеностите на здравните политики.
Представеният от Доц. Тодор Черкезов – Директор на МБАЛ „Атанас Дафовски” гр. Кърджали /член на СКЗР/доклад за „ролята на факултета по обществено здраве за формиране на ново поколение здравни политики, мениджъри и експерти” провокира оживена дискусия сред участниците в конгреса.
С награда за принос в развитието на Югоизточноевропейския Медицински Форум бе удостоен директорът на МБАЛ „Шумен” АД /член на СКЗР/– д-р Атанас Атанасов .

BatumiПредседателят на УС – д-р Андрей Кехайов и членове на Сдружение”Клъстер на здравните региони”взеха участие в VІІ Конгрес на Югоизточноевропейския Медицински Форум, проведен в периода 7-10.09.2016 год. в Батуми, Грузия. Конгресът е организиран от ЮЕМФ съвместно с Грузинската Медицинска Асоциация и университета в Грузия и акредитиран с 15 кредитни точки от EACCME.
По време на форума над 105 участници от 20 страни представиха своите научни доклади, разработки и резултати от медицински открития и изследвания в различни области на медицината – хирургия, онкология, кардиология, педиатрия, ендокринология и др.
Конгресните дни се допълваха от дискусии по актуални теми за бъдещето на медицинската наука и практика в Югоизточна Европа, за развитието и усъвършенстването на организацията на здравеопазването и за особеностите на здравните политики.
Представеният от Доц. Тодор Черкезов – Директор на МБАЛ „Атанас Дафовски” гр. Кърджали /член на СКЗР/доклад за „ролята на факултета по обществено здраве за формиране на ново поколение здравни политики, мениджъри и експерти” провокира оживена дискусия сред участниците в конгреса.
С награда за принос в развитието на Югоизточноевропейския Медицински Форум бе удостоен директорът на МБАЛ „Шумен” АД /член на СКЗР/– д-р Атанас Атанасов .

Последно променена в Петък, 20 Януари 2017 10:11

Оставете коментар

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter