logo txt1

EС икони

Bulgarian English

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

programa klusterНа 13.01.2017г. членове на Сдружение „ Клъстер на здравните региони” взеха участие в организираната от главна дирекция  „ Европейски фондове за конкурентоспособност”  информационна кампания за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България” по ОП "Иновации и конкурентоспособност”
2014-2020г. 

programa klusterНа 13.01.2017г. членове на Сдружение „ Клъстер на здравните региони” взеха участие в организираната от главна дирекция  „ Европейски фондове за конкурентоспособност”  информационна кампания за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България” по ОП "Иновации и конкурентоспособност”
2014-2020г. 

Оставете коментар

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter