logo txt1

EС икони

Bulgarian English

Нови членове на Сдружение "Клъстер на здравните региони"

МБАЛ"Свети Иван Рилски - Разград" АД, МБАЛ - "Шумен" АД и Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания - гр. Неделино са новите членове на Сдружение "Клъстер на здравните региони" гр. София, приети  на заседание на УС на сдружението през м.10/2016 г.

МБАЛ"Свети Иван Рилски - Разград" АД, МБАЛ - "Шумен" АД и Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания - гр. Неделино са новите членове на Сдружение "Клъстер на здравните региони" гр. София, приети  на заседание на УС на сдружението през м.10/2016 г.

Последно променена в Понеделник, 10 Октомври 2016 13:18

Оставете коментар

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter