logo txt1

EС икони

Bulgarian English

Кръгла маса – дискусия”Реалности и регионални приоритети на здравеопазването в България. Необходимост от инвестиции в нови технологии

kardjali1На 22-23.04.2015 год. Сдружение "Клъстер на здравните региони"  съвместно с  МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” – гр. Кърджали и под егидата на БАН проведе  кръгла маса - дискусия на тема "Реалности и регионални проблеми на здравеопазването в България и необходимост от инвестиции в нови технологии".   Над  50 души, между които действащи лекари, директори на областна и общински болници взеха участие в откритата дискусия. На събитието присъстваха  областният управител на гр. Кърджали г-н Илиев, кметове , зам. кметове и общински съветници от различни общини, Генералният секретар на Югоизточноевропейския медицински форум –

 д-р Стилянос Антипас от Гърция.

Срещата беше открита от д-р Андрей Кехайов, председател на Сдружение „Клъстер на здравните региони”. Поздравления към участниците отправиха и доц. Тодор Черкезов, изпълнителен директор на МБАЛ „д-р Атанас Дафовски”, гр. Кърджали, г-н Илиев, областен управител на Кърджали и д-р Стилянос Антипас – Генерален секретар на Югоизточноевропейски медицински форум.

Доц. Черкезов  - Изпълнителен директор на МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали запозна участниците с  условията за развитие на здравния туризъм в област Кърджали.

Представеният от д-р Атанас Атанасов модел за преструктуриране на регионалната болнична мрежа чрез обединение дейността на областна с общинска болница в регион Шумен  иницира дискусия по едни от най-актуалните въпроси на българското здравеопазване –  способи и начини за оцеляване на общинските болници в процес на реформа на българското здравеопазване.

 Участие в кръглата маса взеха и представители на Иатрополис Медикал Груп(Атина,Гърция), които запознаха участниците с  модерните методи на радиотерапия  - кибернож и томотерапия.

kardjali1На 22-23.04.2015 год. Сдружение "Клъстер на здравните региони"  съвместно с  МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” – гр. Кърджали и под егидата на БАН проведе  кръгла маса - дискусия на тема "Реалности и регионални проблеми на здравеопазването в България и необходимост от инвестиции в нови технологии".   Над  50 души, между които действащи лекари, директори на областна и общински болници взеха участие в откритата дискусия. На събитието присъстваха  областният управител на гр. Кърджали г-н Илиев, кметове , зам. кметове и общински съветници от различни общини, Генералният секретар на Югоизточноевропейския медицински форум –

 д-р Стилянос Антипас от Гърция.

Срещата беше открита от д-р Андрей Кехайов, председател на Сдружение „Клъстер на здравните региони”. Поздравления към участниците отправиха и доц. Тодор Черкезов, изпълнителен директор на МБАЛ „д-р Атанас Дафовски”, гр. Кърджали, г-н Илиев, областен управител на Кърджали и д-р Стилянос Антипас – Генерален секретар на Югоизточноевропейски медицински форум.

Доц. Черкезов  - Изпълнителен директор на МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали запозна участниците с  условията за развитие на здравния туризъм в област Кърджали.

Представеният от д-р Атанас Атанасов модел за преструктуриране на регионалната болнична мрежа чрез обединение дейността на областна с общинска болница в регион Шумен  иницира дискусия по едни от най-актуалните въпроси на българското здравеопазване –  способи и начини за оцеляване на общинските болници в процес на реформа на българското здравеопазване.

 Участие в кръглата маса взеха и представители на Иатрополис Медикал Груп(Атина,Гърция), които запознаха участниците с  модерните методи на радиотерапия  - кибернож и томотерапия.

Оставете коментар

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter