logo txt1

EС икони

Bulgarian English

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ

logoabkНа 08.04.2016 год. Председателят на УС на Сдружение Клъстер на здравните региони и член на УС на АБК– Д-р Андрей Кехайов ще вземе участие в ОС на АБК.
Дневният ред на редовното Общо събрание включва приемане на годишния отчет за дейността и финансовия отчет на АБК за 2015 год. Членовете на АБК ще обсъдят и предложения от Изпълнителния директор на АБК план за дейността на УС и бюджета на асоциацията за 2016 г.

logoabkНа 08.04.2016 год. Председателят на УС на Сдружение Клъстер на здравните региони и член на УС на АБК– Д-р Андрей Кехайов ще вземе участие в ОС на АБК.
Дневният ред на редовното Общо събрание включва приемане на годишния отчет за дейността и финансовия отчет на АБК за 2015 год. Членовете на АБК ще обсъдят и предложения от Изпълнителния директор на АБК план за дейността на УС и бюджета на асоциацията за 2016 г.

Последно променена в Петък, 08 Април 2016 11:48

Оставете коментар

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter