logo txt1

EС икони

Bulgarian English

Пресконференция по проект ”Балкански клъстер” , съ-финансиран от ЕС чрез програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия

BTA

11.08.2015

На 11.08.2015г., в Националния пресклуб на БТА, Фондация за развитие на предприемачеството  ще проведе пресконференция по проект “Балкански клъстер”.

Проектът “Балкански клъстер” е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия и има за цел да създаде платформа за сътрудничество на клъстери, МСП и организации за подкрепа на бизнеса в трансграничния регион България-Сърбия.

Проектът се изпълнява от Фондация за развитие на предприемачеството- гр.София, в партньорство с Къща на клъстерите- гр.Ниш, Република Сърбия.

 

BTA

11.08.2015

На 11.08.2015г., в Националния пресклуб на БТА, Фондация за развитие на предприемачеството  ще проведе пресконференция по проект “Балкански клъстер”.

Проектът “Балкански клъстер” е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия и има за цел да създаде платформа за сътрудничество на клъстери, МСП и организации за подкрепа на бизнеса в трансграничния регион България-Сърбия.

Проектът се изпълнява от Фондация за развитие на предприемачеството- гр.София, в партньорство с Къща на клъстерите- гр.Ниш, Република Сърбия.

 

Оставете коментар

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter