logo txt1

EС икони

Bulgarian English

В Благоевград се проведе кръгла маса на „Клъстер на здравните региони“


19.06.2015

Проблеми на здравеопазването, неговото развитие и бъдеще, както и връзката му с икономиката и бизнеса бяха обсъдени на кръгла маса на Сдружение „Клъстер на здравните региони“, която се проведе на 18 юни в Благоевград.

Форумът в местния хотел „Езерец“ премина под заглавие „Състояние на българското здравеопазване и роля на клъстерите“. Участници бяха представители на лекарски колегии от районите на Благоевград и Кюстендил. В събитието се включи и административното тяло на „Клъстер на здравните региони“, членовете на което споделиха вече натрупания опит в рамките на сдружението и по работата с проекти с финансиране от ЕС.

Организацията работи по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони“, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кръглата маса в Благоевград беше ръководена от д-р Андрей Кехайов, председател на Управителния съвет на „Клъстер на здравните региони“. В обръщението си към участниците д-р Кехайов говори за актуални проблеми в сферата на българското здравеопазване.

Перспективите за развитие на „Клъстер на здравните региони“, сдружението като ефективен модел на съвместно функциониране и коопериране за реализиране на корпоративни инетреси, както и чуждестранни примери за успешна европейска клъстерна интеграция, бяха представени от служители на Клъстера.

В провелата се като част от кръглата маса дискусия представителите на лекарските гилдии от Благоевград и Кюстендил споделиха свои специфични проблеми в справянето с предизвикателствата на здравната система и провеждащата се здравна реформа. На тях ръководството на „Клъстер на здравните региони“ отговори със съответните идеи за решения и представи възможностите за бъдещи съвместни проекти.

Оставете коментар

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter