logo txt1

EС икони

Bulgarian English

Основни цели на сдружение „Клъстер на здравните региони”:

  • Да стимулира иновациите спомагащи за повишаване продължителността на живот и допринасящи за по-спокойни и жизнени старини, както и дейности насърчаващи изграждането на съвременни лечебни заведения, които да осигуряват достойно изживяване на последните години от жизнения път на хората, останали без семейна грижа.

  • Да подпомага и стимулира развитието на международните пазарни позиции на набелязаните вътрешни икономически отрасли и сектори в световното пазарно стопанство на базата на повишаване на производителността, експертността и конкурентноспособността на производствените предприятия в здравния сектор.

  • Да съдейства за обединяване на ресурси на своите членове, с цел повишаване на експортния капацитет на сектора, включително и създавайки среда, благоприятна за непрекъснато търсене на нови възможности за усъвършенстване и/или замяна на понастоящем използвани продукти, услуги и материали с нови такива.

  • Да изгради силна група от тясно сътрудничещи си дружества от различни звена на веригата – производители, вносители, търговци, лечебни заведения, неправителствени организации, изследователски и образователни вътрешни и международни организации – за подпомагане на производственото и технологичното развитие на малките и средни предприятия в ключови икономически отрасли, както и да разкрива нови работни места.

  • Да предостави достъп на населението до нови открития и пътища за развитие, насърчавайки работата по проекти за технологично обновление и внедряване на иновации за добавяне на стойност към съществуващи продукти и услуги, респективно за намаляване себестойността на крайната продукция.

  • Да съдейства за създаване на благоприятна данъчна и инвестиционна обстановка в държавата, която да поощрява създаването на нови работни места.

  • Да насърчава своите членове и други физически и юридически лица, като съдейства за създаване на благоприятна икономическа среда за развитието на тяхната дейност и повишаване на конкурентноспособността на българските малки и средни предприятия на международния пазар.

  • Да съдейства за сигурността на търговския оборот на принципите на етичността, честността на пазарното поведение и успеваемостта на взаимните интереси.

  • Да работи за усъвършенстване на системата за повишаване на образованието и квалификацията в България, подобрявайки трансфера на знания и информация и насърчавайки сътрудничеството с научните и изследователски институти в страната и в международен план.

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter