logo txt1

EС икони

Bulgarian English

5novi1

Мисията на сдружение „Клъстер на здравните региони” е обединяване усилията на членовете на клъстера за повишаване ефективността в сектора, популяризиране и повишаване на качеството на работа, въвеждането на иновации в сферата на здравеопазването и научно-изследователски сектор в областта на нови здравни медикаменти, подобряване на условията на живот и технологичната модернизация на здравните заведения и производствените предприятия в сектора.

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter