logo txt1

EС икони

Bulgarian English

Първият клъстер в сферата на медицината в България официално стартира своята дейност през 2013 година. Той обхваща представители на неправителствени организации, бизнес организации, общински и частни болници и здравни медии от Добрич, Търговище, Шумен, Смолян, Пазарджик, Бургас, София и други градове.

Същината на идеята за създаването на „Клъстер на здравните региони" е да стимулира обединението на структури за реализиране на политики и визия за цялостното развитие на българското здравеопазване в нова по-добра посока.

Клъстерът организира обучения на своите членове, ще работи с чужди експерти, бори се за квалификация на медицинските специалисти, за иновации в здравния сектор и формиране на здравна политика с баланс на интересите.

„Това обединение ще подготви стратегия във всички направления на здравеопазването и ще бъде база за реални и положителни промени, които се очакват от всички български граждани", обясни председателят на Управителния съвет 
на Клъстера д-р Андрей Кехайов.“

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter