logo txt1

EС икони

Bulgarian English

Членове на Общото събрание на Сдружение "Клъстер на здравните региони" са:

 • д-р Димка Меридонов
 • д-р Андрей Кехайов
 • д-р Георги Андонов
 • д-р Атанас Атанасов
 • д-р Светослав Несторов
 • г-н Деян Ашков
 • д-р Владимир Гончев
 • г-жа Дарина Стоева
 • д-р Мими Кубатева
 • д-р Тодор Черкезов
 • д-р Илия Будев
 • доц. Илиян Дойков
 • доц. Стайко Спиридонов
 • д-р Панайот Диманов
 • доц. Атанас Щерев
 • д-р Емил Тричков
 • д-р Георги Йорданов
 • д-р Росен Михайлов
 • г-н Валентин Кръстев
 • д-р Милен Чолаков
 •  

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter