logo txt1

EС икони

Bulgarian English

Съдружници в клъстера са юридически лица, както следва:

 • „Виртшафтсбератунг“ ЕООД, гр. София
 • „А.Л.М.Къмпани” ЕООД, гр. Бургас
 • Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” ООД, гр. Пазарджик
 • „Многопрофилна болница за активно лечение д-р „Добри Беров” ЕООД, гр. Нови Пазар
 • „Ортотехдизайн” ООД, гр. Добрич
 • „Сириус Евро-Инвест Консулт Интернешънъл Груп” ЕООД, с. Златитрап
 • Регионален младежки алианс „Чисто бъдеще“, гр. Смолян
 • Институт за международно сътрудничество и устойчиво развитие – Смолян, гр. Смолян
 • „Пикс“ ООД, София, издател на вестник „Форум Медикус”
 • Диагностично-консултативен център "Св. Георги", Хасково
 • Районна здравна инспекция, Смолян
 • Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски”, Кърджали
 • Дентален център „Вимплант”, Пловдив
 • Многопрофилна болница за активно лечение „Каспела”, Пловдив
 • Многопрофилна болница за активно лечение "Хигия", Пазарджик
 • РЗИ Смолян
 • МБАЛ "Св. Панталеймон", Ямбол
 • САГБАЛ "Д-р Щерев"
 • МБАЛ "Ескулап" ООД, Пазарджик
 • МБАЛ "Пловдив", Пловдив
 • Самостоятелна медикодиагностична лаборатория "Рамос", София
 • "Хелмед България" ЕООД, София
 • Асоциация на ОПЛ - област Шумен, Шумен
 • МБАЛ "Свети Иван Рилски - Разград" АД
 • МБАЛ - Шумен АД
 • Център за настаняване от семеен тип за лица с Физически увреждания, гр.Неделино , общ. Неделино

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter