logo txt1

EС икони

Bulgarian English

Устав на сдружение с нестопанска цел

„Клъстер на здравните региони

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1 (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за неговите задължения.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

Чл. 2 Наименованието на сдружението е: Клъстер на здравните региони”. На английски език наименованието се изписва “Health Regions Cluster”.

Седалище и адрес на управление

Чл.  3  Седалището  и  адреса  на  сдружението  са:  град София, Столична община, район Витоша, п.к. 1680, бул.”България” № 102, Бизнес комплекс „Белисимо”, 9 етаж, офис 12.

Срок

Чл. 4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Мисия

Чл. 5 Мисията на сдружението е обединяване усилията на членовете на клъстера за повишавена ефективността в сектора, популяризиране и повишаване на качеството на работа, въвеждането на иновации в сферата на здравеопазването и научно-изследователски сектор в областта на нови здравни медикаменти, подобряване на условията на живот и технологичната модернизация на здравните завадения и производствените предприятия в сектора.

Целина сдружението

Чл. 6 Основни цели на сдружението са:

 1. Да стимулира иновациите спомагащи за повишаване продължителността на живот и допринасящи за по-спокойни и жизнени старини, както и дейности насърчаващи изграждането на съвременни лечебни заведения, които да осигуряват достойно изживяване на последните години от жизнения път на хората, за които няма кой да се грижи;

 2. Да подпомага и стимулира развитието на международните пазарни позиции на набелязаните вътрешни икономически отрасли и сектори в световното пазарно стопанство на базата на повишаване на производителността, експертността и конкурентоспособността на производствените предприятия в здравния сектор;

 3. Да съдейства за обединяване на ресурси между своите членове, с цел повишаване на експортния капацитет на сектора, включително и създавайки среда, благоприятна за непрекъснато търсене на нови възможности за усъвършенстване и/или замяна на понастоящем използвани продукти, услуги и материали с нови такива;

 4. Да изгради силна група от тясно сътрудничещи си дружества от различни звена на веригата – производители, вносители, търговци, лечебни заведения, неправителствени организации, изследователски и образователни вътрешни и международни организации за подпомагане на производственото и технологичното развитие намалките и средни предприятия в целените, ключови икономически отрасли, както и разкриването на нови работни места.

 5. Да предостави достъп на населението до нови открития и пътища за развитие, насърчавайки работата по проекти за технологично обновление и внедряване на иновации за добавяне на стойност към съществуващи продукти и услуги, респективно за намаляване себестойността на крайната продукция;

 6. Да съдейства  за  създаване  на  благоприятна  данъчна  и  инвестиционна  обстановка в държавата,която да поощрява създаването на нови работни места;

 7. Да насърчава своите членове и други физически и юридически лица, като съдейства за създаване на благоприятна икономическа среда за развитието на тяхната дейност и повишаване на конкурентоспособността на българските малкии средни предприятия на международния пазар;

 8. Да съдейства за сигурността на търговския оборот на принципите на етичността,честността на пазарното поведение и успеваемостта на взаимните интереси;

 9. Да работи за усъвършенстване на системата за повишаване на образованието и квалификацията в България, подобрявайки трансфера на знания и информация и насърчавайки сътрудничеството с научните и изследователски институти в страната и в международен план.

 10. Да  реализирапрограмиипроекти за повишаване на техническото и експерното ниво и професионализъм на ръководителите на фирми и техният персонал, включително и чрез подобряванеусловиятанатруд.

 11. Популяризиране на Сдружението и значението му на национално и международно ниво.

Средства (начини) за постигане на целите на сдружението

Чл.7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

1. Инициативи и участие в разработването на политики и споразумения касаещиекспортната политика на българския здравен сектор;

2.Обединяване усилията на дружествата-членове, чрез съвместни инициативи отвзаимен интерес за повишаване тяхната конкурентоспособност в съответствие с изискванията на европейските и световните пазари;

3. Осъществяването на преки връзки и взаимоизгодно сътрудничество с партньори от странатаи чужбина;

4. Членство в национални и международни съюзи и организации;

5. Сътрудничество помежду си и с местните общински ръководства и областнитеуправители за устойчиво развитие на фирмите-членове;

6.В качеството си на компетентен център, събира и предоставя на своите членове информация за изискванията, конюктурата и стратегическите насоки в развитието на международните пазари, предоставящ на своите членове индивидулна и взаимна помощ, възможност да споделят водещи технологии и в частност да имат възможност да използват знанията и постиженията на структурата, за да се реализират не само на вътрешният пазар, но и да са конкурентоспособни и с предимсво при навлизане на нови пазари в световен мащаб.

7. Използване на общи възможности за внедряване на иновации, полезни модели, научно-приложни разработки в здравеопазването;

8.   Използване общи възможности за реклама и промоция на продуктите на фирмите– членове на вътрешния и външните пазари; изграждане на цялостна обща комуникационна рекламна стратегия и др.

9. Съвместни действия за активиране на традиционни пазари и създаване на нови пазари за българските производители.

10. Осъществява ефективна защита на интелектуалната собственост на членовете си у нас и в чужбина;

11. Изпълнява други задачи, възложени от Общото събрание или отделни членове.

Определяне вида на дейност

Чл. 8 Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се във формиране,представяне и защита интересите на своите членове.

Предмет на дейност

Чл. 9. Предмет на дейност на Сдружението е:

 1. Обучение и преквалификацията на кадри;

 2. Изследване, проучване и прогнозиране тенденциите в развитието на производстватапредмет на дейност на предприятия с иновативни дейности в областта на здравеопазването;

 3. Организиране и провеждане симпозиуми, конференции, презентации, кръгли маси и други събития съобразно целите и дейността на Сдружението и конкретната промишленост.

 4. Разглеждане и изготвяне на проекти, насочени към увеличаване на възможностите на физически и юридически лица с място на дейност в България за тяхното развитие.

 5. Разработването на проекти за финансиране развитието на физически и юридически лица по проекти ипрограми финансирани от Европейския Съюз или по други донорски институции.

 6. Както  и  всякаква  друга  дейност  свързана  с  изследвания,  проучвания,  анализи,експертни оценки, внедряване на процеси, продукти и услуги и информационно обслужване на членовете на сдружението.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 10 Органите на сдружението са: Общо събрание, Управителен съвет и Председателят на управителния съвет

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав на Общото събрание

Чл. 11 (1) Общото събрание се състои от всички редовни членове на сдружението.

(2) Асоциираните членове не са членове на Общото събрание, но могат да участват в работата на събранието без право на глас.

Представителство в общото събрание

Чл. 12 (1) Членовете на Сдружението се представляват в Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице, с писмено пълномощно.

(2) Пълномощник на член на Сдружението може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощието следва да бъде издадено изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като трябва да бъдат издадено за всяко едно заседание на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 13 Общото събрание:

1.   Изменя и допълва Устава на сдружението;

2.   Приема нови членове на сдружението

3.   Приема други вътрешни актове;

4.   Преобразува и прекратява сдружението;

5.   Избира и освобождава членове на Управителния съвет;

6.   Назначава и освобождава регистрирани одитори;

7.   Одобрява годишния финансов отчет и одиторския доклад;

8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

9.   Взема решение за участие в други организации;

10. Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

11. Приема бюджета на сдружението;

12. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос иимуществените вноски;

13. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

14. Отменя решенията на Управителния съвет, когато противоречат на закона и устава на сдружението;

15. Освобождава от длъжност членовете на Управителния съвет;

16. Взема решения за създаване на клон на сдружението;

17. Взема други решения, предвидени в неговата компетентност от закон или от на стоящия устав.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 14 (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание трябва да бъде проведено най-късно 10 / десет / месеца след учредяване на сдружението.

(2) Извънредно Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет.

Свикване на Общото събрание

Чл. 15 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и по искане на една трета от редовните членове на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалище на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, разпратена до всички членове на предварително посочен мейл и/или факс адрес и едновременно поставена на място за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението. Поканата не се нуждае от приемане, а се счита за връчена към момента на изпращането, което се удостоверява, чрез копие-извлечение. Свикването може да бъде извършено и чрез обнародване на поканата в неофициален раздел на Държавен вестник.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата,часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от един месец.

Право на сведение

Чл. 16 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете и на лицата имащи право да участват в неговата работа без право на глас в седалището на сдружението, най-късно до датата на отправяне на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване материалите се предоставят безплатно, включително и по електронен път.

Списък на присъстващите

Чл.17 (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове на събранието или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 18 Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички редовни членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

Право на глас

Чл. 19 Всеки редовен член на сдружението има право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 20 Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорносттаму към сдружението;

3. при решение на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг (а) или роднини поправа линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство– до втора степен включително;

Мнозинство

Чл. 21 (1) решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите редовничленове, освен ако Уставът или законът не изискват друго мнозинство.

(2) За решенията по чл. 13 т.1, 2, 3 и 4 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите редовни членове.

Решения

Чл. 22 (1) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения от Общото събрание.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписването/обнародването им.

Протокол

Чл. 23 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Присъствието на лицата, които участват в работата на Общото събрание без право на глас се отразяват в протокола, без  тези лица да се вписват в списъка на присъстващите членове на Общото събрание.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Състав и мандат на Управителния съвет

Чл. 24 (1) Сдружението се управлява от Управителния съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират отОбщото събрание за срок от 3 (три)години.

(3) Управителния съвет се състои от три до седем, но винаги нечетен брой, члена с право на глас.

(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат номинирани само от редовен член на сдружението

(5)Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 25 (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Управителния съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник председател. Първите председател и заместник – председатели на Управителния съвет се избират от учредителите на сдружението.

(4) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(5) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

(8) Управителния съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работна заплата и други вътрешни правила на сдружението.

(9) Управителния съвет взема решени за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижимите имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем.

(10) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

(11) Управителният съвет одобрява проектите за реализиране на целите на сдружението.

(12) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността насдружението.

(13) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.

(14) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(15) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание

Кворум и мнозинство

Чл. 26 (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен решенията по чл. 25, ал. 9 включително от устава, които се вземат с мнозинство ¾ от всички членовена Управителния съвет.

(3) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителния съвет взема единодушно решения за:

1. Предложения пред ОС за съществена промяна на дейността на сдружението;

2. Съществени организационни промени;

3. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението илипрекратяване на такова сътрудничество;

4. Вземане на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

Чл. 27 Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 28 (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ПРЕСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Правомощия на Председателя на УС

Чл. 29 (1) Председателя на УС има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(2) Председателя на УС няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти, собственост на сдружението, освен ако е оправомощен изрично за това от Управителния съвет.

(3) Председателя на УС:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

2. Организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство,осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. Сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;

4. Представлява сдружението, подписва всички изходящи от сдружението документи и изпълнява функциите, които са му възложени от Устава, Общото събрание и Управителния

съвет.

5. Докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

(4) При невъзможност, действията на Председателя на УС, се изпълняват от Зам.Председателя на УС.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.30 Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

КЛОНОВЕ

Чл. 31 Сдружението може да регистрира клонове в страната и чужбина.

ЧЛЕНСТВО

Чл.32. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) Членове могат да бъдат:

 • физически и юридически лица,  търговски дружества, еднолични търговци, дружествана физически и/или юридически лица, регистрирани в страната или в чужбина;

 • сдружения с нестопанска цел, чиито цели съответстват на целите на Сдружението.

(3) Членството в Сдружението бива два вида: редовно и асоциирано. Учредителите насдружението са редовни членове. Видът на членството на новоприети членове се определя срешението на Управителния съвет за тяхното приемане.

 (4) Член на сдружението може да бъде юридическо лице, учебно заведение или организация, които  споделят  целите  на  сдружението  и  средствата  за  тяхното  постигане,  изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.

Придобиване на членството

Чл. 33 (1)Лицата по предходния член могат да станат членове на Сдружението, след като подадат молба за членство до Управителния съвет, както и декларация че приемат Устава на Сдружението.

(2) Приемането на нови членове се извършва с решение на Управителния съвет в срок до един месец от подаване на молбата за членство.

Прекратяване на членството

Чл. 34. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до Сдружението;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. с изключването;

4. с прекратяването на юридическото лице;

(2) Решението за изключване се взема от Общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(4) Член може да бъде изключен и поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността, което се констатира с документи по реда, предвиден в устава на сдружението.

Членски права и задължения

Чл. 35. (1) Всеки редовен член на сдружението има право:

1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание и да гласува при вземане на решенията;

2. да избира и бъде избиран в неговите органи на управление;

3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите науправление;

4. да бъде информиран за дейността на сдружението;

5. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му, по начин определен от Общото събрание.

(2) Всеки асоцииран член на сдружението има право:

1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание и да участва с право на съвещателен глас при вземане на решенията;

2. да бъде информиран за дейността на сдружението;

3. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му, поначин определен от Управителния съвет.

(3) Членовете могат да участват в Общото събрание лично или чрез свой представител, като имат право на един глас, който се упражнява лично или от присъстващия негов представител.

Чл. 36. Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да заплаща ежегодно членския си внос;

2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

3. да изпълнява приетите принципи и решения от Общото събрание и Управителниясъвет.

4. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигането нанеговия обществен авторитет.

Чл. 37. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството. Упражняването на членски правасе извършва от законния представител на юридическото лице или от упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ

Чл. 38 (1) Годишният членски внос за годината на възникване на членството се заплаща за месеца в които съответният член е приет и за месеците до края на календарната година на база 1/12от годишният членски внос на месец. Учредителите заплащат годишен членски внос за 2013 година на същата база за Април-Декември 2013

(2) Дължимите суми от учредителите за встъпителен и годишен членски внос за 2013 г. следва да бъдат внесени по сметка на Сдружението в едномесечен срок от постановяване на съдебното решение за регистрация на сдружението.

ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 39 Сдружението се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;

2. При обявяването му в несъстоятелност;

3. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените в

ЗЮЛНЦ случаи.

Ликвидация

Чл. 40 (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от определен от Общото събрание ликвидатор. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по начин определен от Общото събрание.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41 Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и вЗакона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 42 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящият устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно и подписан от всички присъствали учредители на

Учредителното събрание на Сдружението се състоя на 28.03.2013г. в гр. София.

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter