logo txt1

EС икони

Bulgarian English

Член на Сдружение „Клъстер на здравните региони” може да бъде юридическо лице, учебно заведение или организация, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.

Кандидати могат да станат членове на Сдружението, след като подадат молба за членство до Управителния съвет, както и декларация че приемат Устава на Сдружението.

Приемането на нови членове се извършва с решение на Управителния съвет в срок до един месец от подаване на молбата за членство.

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter